• História školy

    • Mestská hudobná škola v Novej Bani bola založená v roku 1951 ako jedna z prvých škôl umeleckého zamerania na strednom Pohroní. Z jej vznikom v uvedenom období to bolo následovne:

     Na verejnosti sa začali stupňovať hlasy volajúce po zabezpečení hudobného vzdelania deťom. Niekoľko súkromných učiteliek hry na klavír nestačilo tieto požiadavky uspokojiť a zabezpečiť najmä rozsah vyučovania v celej šírke a hĺbke. Avšak aj im patrí náležitý podiel na rozširovaní hudobnosti v meste. Boli to najmä Jolana Ríznerová, Anna Trgová, Bibiana Hudecová, Mária Kováčova a Jozef Šandrik.

     Na vyučovaní u súkromných učiteľov sa zúčastňovali hlavne deti z dobre situovaných rodín, ktorým mohli rodičia zabezpečiť klavír a znášať ďalšie náklady na vyučovanie. Preto bol potrebný rýchly a rázny čin, ktorý by túto situáciu zmenil. Podnet k zriadeniu Mestskej hudobnej školy dali Jozef Vojčiak, ktorý bol dirigentom Mestského orchestra, spolu s Vojtechom Reusom, huslistom Mestského orchestra. Obaja podali návrh na miestny národný výbor spolu s plánom na uskutočnenie. A tak sa rada Miestneho národného výboru v Novej Bani jednohlasne uzniesla, že splatnosťou odo dňa 1. septembra 1951 sa zriadi a otvorí hudobná škola. Za vedúceho hudobnej školy bol ustanovený Jozef Vojčiak.

     Ako prvý tu pedagogicky pôsobili: už spomínaný Jozef Vojčiak, ktorý vyučoval hru na klavír, akordeón, plechové dychové nástroje a hudobnú teóriu, Anna Trgová vyučovala hru na klavír, Dr. Ladislav Ledényi hru na husle a Ján Melek hru na drevené dychové nástroje.

     Anna Trgová a Jozef Vojčiak boli zamestnaní na plný úväzok a Dr. Ladislav Ledényi a Ján Melek boli externí učitelia. Úväzok externých zamestnancov nemohol presiahnuť 12 hodín týždenne. Výška zápisného bola stanovená na 50 Kčs a mesačná taxa na 100 Kčs.

     Od rozhodnutia MsKV v Novej Bani k otvoreniu hudobnej školy bola však ešte dlhá a zložitá cesta. Potrebné bolo vybaviť nielen mnoho formalít, ale aj prekonať mnoho vecných prekážok. Predovšetkým to bola otázka umiestnenia školy. Aj keď umiestnenie bolo stanovené, bolo treba nájsť náhradné priestory pre mestský archív a iné predmety, uskladnené v uvažovaných priestoroch. Aj keď sa toto všetko vyriešilo, bolo potrebné poprenášať všetok materiál na iné miesta, vyčistiť, opraviť, vymaľovať a zariadiť učebne hudobnej školy. Dlážka bola ešte mokrá, steny dýchali novou maľovkou, ale aj napriek tomu sa 1. septembra 1951 slávnostne otvorili brány Mestskej hudobnej školy v Novej Bani, a otvorila sa tak brána hudobného vzdelávania miestnej i okolitej mládeže. Bolo to v budove starej radnice, stojacej na mieste, na ktorom stál prvý drevený poľovnícky kaštieľ z XII. – XIII. storočia, okolo ktorého sa začalo budovať dnešné mesto Nová Baňa.

     Hneď prvý týždeň sa prihlásilo 80 žiakov na klavír, husle a harmoniku. Nakoľko by Jozef Vojčiak a Anna Trgová nezvládli toľkých žiakov, bola prijatá ako externá učiteľka Leopoldína Slančíková. Učiteľský zbor sa teda skladal zo 4 členov.

     Dňa 30. septembra 1951 bolo zvolané rodičovské združenie. Schôdzu rodičovského združenia zahájil riaditeľ Jozef Vojčiak. Po krátkom prejave Dr. Ledényiho si rodičia zvolili výbor, ktorý mal spolupracovať s vedením školy. Za predsedu bol jednohlasne zvolený predseda MNV František Novek, ktorý sa už pri zakladaní Hudobnej školy všemožne snažil preklenúť prekážky, ktoré sa vyskytovali. Treba spomenúť aj Aladára Trusku, ktorý tiež všemožne pomáhal pri zriadení školy. Rodičovské združenie sa uznieslo, že sa bude pravidelne každý mesiac schádzať, kde učitelia budú podávať rodičom správy o prospechu svojich detí. V priebehu školského roku učitelia aj vyspelejší žiaci vystupovali na verejných a štátnych oslavách. Prvý verejný koncert sa konal 24. mája 1952, kde obecenstvo veľmi milo a s nadšením prijalo malých umelcov a ich celoročnú prácu.

     Riaditelia Základnej umeleckej školy v Novej Bani

     Meno a priezvisko                             Vyučovací predmet                                           Roky vo funkcii

     Jozef Vojčiak                                        Akordeón, dychové nástr., hud.náuka                 1951-1983

     Anton Čík                                              Akordeón                                                                  1983-1990

     Mgr. Teodor Wagner                          Hudobná náuka a dychové nástroje                   1990-2009

     Mgr. Marta Urdová                               Akordeón                                                                        2009