• Profil školy

    • Škola sídli vo vlastných priestoroch. Škola je umiestnená v užšom centre mesta, pri nákupných strediskách a Centre voľného času. Pri škole sa nachádzajú autobusové zástavky, čo je výhodné pre dochádzajúcich žiakov. Dostupnosť školy je pre žiakov mesta a z rôznych častí spádových oblastí mesta aj okolitých obcí dobrá. Vyučovanie na škole je sústredené v jednej budove na Kollárovej ulici č. 5, kde je 18 vyučovacích tried na individuálne i skupinové vyučovanie a koncertná sála. V priestoroch bývalých bytov je od školského roku 2009/2010 na prízemí presťahované dychové oddelenie a na poschodie sa presťahoval výtvarný odbor.

     Kapacita žiakov je cca 420.

     Školu navštevujú žiaci hlavne z mesta Nová Baňa a z rôznych častí spádových oblastí mesta ako aj okolitých obcí.

     Škola okrem žiakov s požadovanými umeleckými schopnosťami vychováva mnoho nadaných aj výrazne talentovaných žiakov, o čom svedčia dlhodobé vynikajúce výsledky školy. Takýmto žiakom môže byť pridelená forma rozšíreného vyučovania.

     Dobré výsledky škola dosahuje hlavne vďaka vysokej odbornosti a pedagogickej spôsobilosti pedagogického zboru. Počet učiteľov sa upravuje podľa potreby školy a hlavne počtu prijatých žiakov. Všetci pedagogickí zamestnanci majú požadovanú pedagogickú a odbornú spôsobilosť. V prípade nekvalifikovanosti škola bude motivovať a dávať priestor zamestnancovi pre dosiahnutie požadovaného vzdelania. Každý vyučujúci je osobnosťou, ktorá odovzdáva žiakom svoje skúsenosti z vlastnej hudobnej výtvarnej tvorby a literárno-dramatickej tvorby. V práci využívajú nové poznatky, formy a metódy vyučovania získané ďalším vzdelávaním učiteľov

  • Kontakty

   • Základná umelecká škola Nová Baňa
   • zusnovabana@gmail.com
   • +421 045 68 55 588
   • Kollárova 5, 968 01 Nová Baňa Slovakia
   • 37831836
  • Prihlásenie