• Možnosti štúdia 


      

     Základná umelecká škola v Novej Bani ponúka svojim žiakom štúdium v nasledovných odboroch a predmetoch:      Hudobný odbor

      

     Hlasová výchova, Hra na bicích nástrojoch, Hra na cimbale, Hra na akordeóne, Hra na gitare, Hra na heligónke, Hra na husliach, Hra na klavíri, Hra na kontrabase, Hra na klarinete, Hra na zobcovej flaute, Hra na priečnej flaute, Hra na saxofóne, Hra na trúbke, Spev, Komorný, zborový spev, Hra na tube, Hra na barytóne, Hra na pozaune,

      

     Výtvarný odbor

     Kresba, Maľba, Grafika,  Dizajn, Práca s materiálom, Keramika, Tvorba šperkov a odevu, Animácia,  Krajinná tvorba, Interpretácia a komunikácia Výtvarného diela, Grafický dizajn, Video, Vybrané state z dejín umenia, Tvorba prostredia, Dekoratívne činnosti, Fotografia, Práca s materiálom, Modelovanie a práca s materiálom, Tvorba objektu, Štúdium vyjadrovacích prostriedkov, Štúdium výtvarných prostriedkov a kompozícia, 

      

     Literárno - dramatický odbor

     Dramatická príprava, Dramatika slovesnosť, Pohyb.

      

      

     Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov Základnej umeleckej škole – ŠKOLNÉ


      

     Výšku príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach  v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nová Baňa určuje zriaďovateľ školy – Mesto Nová Baňa.

     VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA NOVÁ BAŇA č. 3 /2021 zo dňa 23.06.2021 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nová Baňa určuje príspevok do Základnej umeleckej školy v nasledujúcej výške: 

      

     Výšku mesačného príspevku v Základnej umeleckej škole v Novej Bani určuje mesto Nová Baňa takto:


      

     Základná umelecká škola Nová Baňa - ŠKOLNÉ

      

     Prípravné štúdium hudobný odbor – skupinové vyučovanie 6,-- eur
     Hudobný odbor – individuálne vyučovanie 9,-- eur
     Výtvarný odbor – skupinové vyučovanie 4,-- eurá
     Literárno-dramatický odbor – skupinové vyučovanie 4,-- eurá
     Obligátny nástroj nad rámec učebných plánov 2,-- eurá
     Štúdium pre dospelých do 25 rokov 15,-- eur
     Štúdium pre dospelých nad 25 rokov 25,-- eur

      

      

      

      

      

      

      

      

     Riaditeľ Základnej umeleckej školy, môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.

   • Napíšte nám

    Ak máte akékoľvek otázky ohľadom štúdia na našej škole, napíšte nám správu prostredníctvom tohto formulára. Na vaše otázky radi odpovieme.
    komunikujem so serverom, počkajte, prosím
  • Kontakty

   • Základná umelecká škola Nová Baňa
   • zusnovabana@gmail.com
   • +421 045 68 55 588
   • Kollárova 5, 968 01 Nová Baňa Slovakia
   • 37831836
  • Prihlásenie